ДПБ с. Церова кория


Вътрешен номер в системата: 14

Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2019-0003

Началната дата: 16.07.2019 14:00

Вид на поръчката: Пряко договаряне

АОП линк


Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория” за срок от 24 месеца.

бществената поръчка включва 12 /дванадесет/ номенклатурни единици. Доставката на хранителни продукти се извършва периодично, след направена заявка от възложителя. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта, и с оглед броя пациенти в лечебното заведение. Участникът задължително трябва да представи оферта за всички номенклатурни единици, включени в предмета на поръчката.

Документация
 • Покана - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 14:23
 • Обявление - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 14:23
 • Проекто договор - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 14:25
 • Указание за попълване на ЕЕДОП - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 14:27
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 14:28
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 10:02
 • Доклад - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 10:02
 • Договор с Амиго - Публикувано на: 03 Септември 2019 - 12:37
 • Допълнително споразумение - Публикувано на: 03 Септември 2020 - 12:00
 • Вътрешен номер в системата: 13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2019-0002

  Началната дата: 16.07.2019 12:00

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


   „Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория” за срок от 24 месеца

   

  Обществената поръчка включва 62 /шестдесет и две/ номенклатурни единици. Доставката на лекарствени средства се извършва периодично, след направена заявка от възложителя. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта, и с оглед броя пациенти в лечебното заведение.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:05
 • Покана - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:05
 • Проекто Договор - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:07
 • Лекарства - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:10
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:12
 • Ценово предложение - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:15
 • Указание за попълване на ЕЕДОП - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:16
 • еЕДОП - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 10:04
 • Доклад - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 10:04
 • Договор Софарма - Публикувано на: 03 Септември 2019 - 12:39
 • Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2019-0001

  Началната дата: 18.02.2019 10:36

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  редметът на поръчката е разделен в 6 обособени позиции, а именно: ? Обособена позиция № 1. Пакeтирани стоки - включва номенклатурни единици от № 1 до № 29. ? Обособена позиция № 2. Хляб и хлебни изделия - включва номенклатурни единици от № 30 до № 31. ? Обособена позиция № 3. Консерви - включва номенклатурни единици от № 32 до № 44. ? Обособена позиция № 4. Месо и месни изделия - включва номенклатурни единици от № 45 до № 56. ? Обособена позиция № 5. Мляко и млечни изделия - включва номенклатурни единици от № 57 до № 60. ? Обособена позиция № 6. Плодове и зеленчуци - включва номенклатурни единици от № 61 до № 77. Доставката на хранителни продукти се извършва периодично, след направена заявка от възложителя. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта, и с оглед броя пациенти в лечебното заведение.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:40
 • Обявление - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:40
 • Документация - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:42
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:42
 • Проект на договор - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:44
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:44
 • Указание за попълване на ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:44
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 29 Март 2019 - 11:15
 • Протоколи
 • Протокол по чл.181, ал.4 - Публикувано на: 19 Март 2019 - 12:05
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класоиране - Публикувано на: 04 Април 2019 - 11:15
 • Протокол 2 - Публикувано на: 04 Април 2019 - 11:16
 • Протокол 3 - Публикувано на: 04 Април 2019 - 11:16
 • Договор с ЕТ "Ник 96" - Публикувано на: 03 Май 2019 - 11:27
 • Ценово предложение ЕТ "Ник 96" - Публикувано на: 03 Май 2019 - 11:28
 • Договор със "Стели 777" ЕООД - Публикувано на: 08 Май 2019 - 11:30
 • Ценово предложение Стели 777 ЕООД - Публикувано на: 08 Май 2019 - 11:30
 • Договор с Братя Великови ООД - Публикувано на: 09 Май 2019 - 11:30
 • Ценово предложение Братя Великови ООД - Публикувано на: 09 Май 2019 - 11:30
 • Решение - Публикувано на: 29 Май 2019 - 12:05
 • Приключване и прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 01 Юли 2019 - 11:54