ДПБ с. Церова кория


Вътрешен номер в системата: 14

Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2019-0003

Началната дата: 16.07.2019 14:00

Вид на поръчката: Пряко договаряне

АОП линк


Доставка на хранителни продукти за нуждите на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория” за срок от 24 месеца.

бществената поръчка включва 12 /дванадесет/ номенклатурни единици. Доставката на хранителни продукти се извършва периодично, след направена заявка от възложителя. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта, и с оглед броя пациенти в лечебното заведение. Участникът задължително трябва да представи оферта за всички номенклатурни единици, включени в предмета на поръчката.

Документация
  • Покана - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 14:23
  • Обявление - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 14:23
  • Проекто договор - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 14:25
  • Указание за попълване на ЕЕДОП - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 14:27
  • ЕЕДОП - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 14:28
  • Решения за избор на изпълнител
  • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 10:02
  • Доклад - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 10:02
  • Договор с Амиго - Публикувано на: 03 Септември 2019 - 12:37
  • Допълнително споразумение - Публикувано на: 03 Септември 2020 - 12:00