ДПБ с. Церова кория


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 9052049

Началната дата: 04.04.2016 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на Държавна психиатрична болница с. Церова кория за срок 12 месеца.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор с ЕТ "Ник 96 - Николай Робов". - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Договор с ЕТ "Амиго - Велко Вълчев" - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Договор с "Стели 777" ЕООД - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Документация
 • Решение/Заповед - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Обявление - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Плащания
 • Плащане на ЕТ "Ник 96 - Николай Робов". - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на ЕТ "Амиго - Велко Вълчев" - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на Стели 777" ЕООД - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на Стели 777" ЕООД - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Плащане на ЕТ "Ник 96 - Николай Робов" - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Плащане на ЕТ "Амиго - Велко Вълчев" - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Плащане на Стели 777" ЕООД - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане на ЕТ "Ник 96 - Николай Робов" - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане на ЕТ "Амиго - Велко Вълчев" - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 9

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2016-0004

  Началната дата: 11.10.2016 07:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Ремонт, реконструкция, обновяване на стационарните отделения на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория”

   

  В изпълнение на поетите ангажименти по Договор РД-13-138/14.09.2015г. с Министерството на здравеопазването е наложително да бъдат извършени дейности: „Ремонт, реконструкция, обновяване на стационарните отделения на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория”. Подробно описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани е посочено в техническата спецификация по поръчката, неразделна част от Документацията за участие. Дейностите по настоящата обществена поръчка, следва да бъдат изпълнени при стриктно съобразяване с техническата спецификация. Съгласно Чл. 137, ал.1, т.4, б. „д“ от ЗУТ строежът е от четвърта категория. За обекта има издадено Разрешение за строеж № 473/13.11.2012 г. на главния архитект на община Велико Търново, в сила от 10.12.2012 г. Одобрения и съгласуван инвестиционен проект по всички части е неразделна част от настоящата документация.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Обявление - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - пожароизвестяване - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - видеонаблюдение - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - ВиК - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - архитектурен план - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - конструктивен план - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - електро - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - електро - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Схеми на дограмата - Публикувано на: 24 Октомври 2016
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 24 Октомври 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Обява за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол No 1 - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Протокол No 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Протокол No 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Решение за промяна - Публикувано на: 13 Януари 2017
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата: 8

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2016-0003

  Началната дата: 11.10.2016 07:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор със Софарма Трейдинг - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Договор с Хелмед България ЕООД - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Договор с Търговска лига - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Договор с Медофарма ЕООД - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Договор с Агарта - ЦМ ЕООД - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Договор с Фьоникс Фарма - Публикувано на: 01 Март 2017
 • Договор с Истлинк - Публикувано на: 01 Март 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Обявление - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Разяснение по документация 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Покана за публичен жребии - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията No 1 - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Протокол на комисията No 2 - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Протокол на комисията No 3 - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Предлагани ценови параметри - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2016-0002

  Началната дата: 21.01.2016 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  В изпълнение на поетите ангажименти по Договор РД-13-138/14.09.2015г. с Министерството на здравеопазването е наложително да бъдат извършени дейности: „Ремонт, реконструкция, обновяване на стационарните отделения на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория”. Подробно описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани е посочено в техническата спецификация по поръчката, неразделна част от Документацията за участие. Дейностите по настоящата обществена поръчка, следва да бъдат изпълнени при стриктно съобразяване с техническата спецификация. Съгласно Чл. 137, ал.1, т.4, б. „д“ от ЗУТ строежът е от четвърта категория. За обекта има издадено Разрешение за строеж № 473/13.11.2012 г. на главния архитект на община Велико Търново, в сила от 10.12.2012 г. Одобрения и съгласуван инвестиционен проект по всички части е неразделна част от настоящата документация

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Обявление - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2016-0001

  Началната дата: 20.01.2016 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на Дизелово гориво за отопление на Държавна психиатрична болница с. Церова Кория.

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Борсов договор - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор с ЕТ ИНТЕР ПЕТРОЛ - ХАСАН ЧЪРАК - Публикувано на: 15 Март 2018 - 10:58