ДПБ с. Церова кория


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 9052049

Началната дата: 04.04.2016 07:00

Вид на поръчката: Публична покана


Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на Държавна психиатрична болница с. Церова кория за срок 12 месеца.

Договори и споразумения по ОП
 • Договор с ЕТ "Ник 96 - Николай Робов". - Публикувано на: 20 Април 2016
 • Договор с ЕТ "Амиго - Велко Вълчев" - Публикувано на: 22 Април 2016
 • Договор с "Стели 777" ЕООД - Публикувано на: 27 Април 2016
 • Документация
 • Решение/Заповед - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Обявление - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Документация - Публикувано на: 04 Април 2016
 • Протокол за работата на комисията - Публикувано на: 14 Април 2016
 • Плащания
 • Плащане на ЕТ "Ник 96 - Николай Робов". - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на ЕТ "Амиго - Велко Вълчев" - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на Стели 777" ЕООД - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на Стели 777" ЕООД - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Плащане на ЕТ "Ник 96 - Николай Робов" - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Плащане на ЕТ "Амиго - Велко Вълчев" - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Плащане на Стели 777" ЕООД - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане на ЕТ "Ник 96 - Николай Робов" - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане на ЕТ "Амиго - Велко Вълчев" - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 13

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2019-0002

  Началната дата: 16.07.2019 12:00

  Вид на поръчката: Пряко договаряне

  АОП линк


   „Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория” за срок от 24 месеца

   

  Обществената поръчка включва 62 /шестдесет и две/ номенклатурни единици. Доставката на лекарствени средства се извършва периодично, след направена заявка от възложителя. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта, и с оглед броя пациенти в лечебното заведение.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:05
 • Покана - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:05
 • Проекто Договор - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:07
 • Лекарства - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:10
 • Техническа спецификация - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:12
 • Ценово предложение - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:15
 • Указание за попълване на ЕЕДОП - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:16
 • еЕДОП - Публикувано на: 16 Юли 2019 - 12:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 10:04
 • Доклад - Публикувано на: 31 Юли 2019 - 10:04
 • Договор Софарма - Публикувано на: 03 Септември 2019 - 12:39
 • Вътрешен номер в системата: 12

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2019-0001

  Началната дата: 18.02.2019 10:36

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  редметът на поръчката е разделен в 6 обособени позиции, а именно: ? Обособена позиция № 1. Пакeтирани стоки - включва номенклатурни единици от № 1 до № 29. ? Обособена позиция № 2. Хляб и хлебни изделия - включва номенклатурни единици от № 30 до № 31. ? Обособена позиция № 3. Консерви - включва номенклатурни единици от № 32 до № 44. ? Обособена позиция № 4. Месо и месни изделия - включва номенклатурни единици от № 45 до № 56. ? Обособена позиция № 5. Мляко и млечни изделия - включва номенклатурни единици от № 57 до № 60. ? Обособена позиция № 6. Плодове и зеленчуци - включва номенклатурни единици от № 61 до № 77. Доставката на хранителни продукти се извършва периодично, след направена заявка от възложителя. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта, и с оглед броя пациенти в лечебното заведение.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:40
 • Обявление - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:40
 • Документация - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:42
 • Образци на документи - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:42
 • Проект на договор - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:44
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:44
 • Указание за попълване на ЕЕДОП - Публикувано на: 18 Февруари 2019 - 10:44
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения - Публикувано на: 29 Март 2019 - 11:15
 • Протоколи
 • Протокол по чл.181, ал.4 - Публикувано на: 19 Март 2019 - 12:05
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за класоиране - Публикувано на: 04 Април 2019 - 11:15
 • Протокол 2 - Публикувано на: 04 Април 2019 - 11:16
 • Протокол 3 - Публикувано на: 04 Април 2019 - 11:16
 • Договор с ЕТ "Ник 96" - Публикувано на: 03 Май 2019 - 11:27
 • Ценово предложение ЕТ "Ник 96" - Публикувано на: 03 Май 2019 - 11:28
 • Договор със "Стели 777" ЕООД - Публикувано на: 08 Май 2019 - 11:30
 • Ценово предложение Стели 777 ЕООД - Публикувано на: 08 Май 2019 - 11:30
 • Договор с Братя Великови ООД - Публикувано на: 09 Май 2019 - 11:30
 • Ценово предложение Братя Великови ООД - Публикувано на: 09 Май 2019 - 11:30
 • Решение - Публикувано на: 29 Май 2019 - 12:05
 • Приключване и прекратяване
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 01 Юли 2019 - 11:54
 • Вътрешен номер в системата: 11

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2018-0002

  Началната дата: 11.10.2018 11:13

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  "Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница - с. Церова кория

  Обществената поръчка включва 201 /двеста и една/ номенклатурни единици. Доставката на лекарствени средства се извършва периодично, след направена заявка от възложителя. Количествата са прогнозни и не задължават възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта, и с оглед броя пациенти в лечебното заведение.

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор с Медофарма ЕООД - Публикувано на: 29 Януари 2019 - 12:36
 • Договор с Фьоникс Фарма ЕООД - Публикувано на: 31 Януари 2019 - 12:59
 • Обявление за възложена поръчка - Публикувано на: 20 Февруари 2019 - 09:45
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Обявление - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Документация - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Обрзци - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Техническа спецификация - Образец - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Ценово предлоижение - Образец - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Проект на договор - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • ЕЕДОП - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Указание за попълване на ЕЕДОП - Публикувано на: 11 Октомври 2018 - 11:19
 • Покана за ценово отваряне
 • Съобщение - Публикувано на: 15 Ноември 2018 - 11:40
 • Протоколи
 • Протокол 1 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:17
 • Протокол 2 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:17
 • Протокол 3 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:17
 • Решения за избор на изпълнител
 • Приложение 1 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:16
 • Решение 47 - Публикувано на: 14 Декември 2018 - 11:16
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2018-0001

  Началната дата: 08.02.2018 12:42

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на дизелово гориво за срок от три години. ДИЗЕЛОВО ГОРИВО КОД 09134200

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор с фирма САКСА ООД - Публикувано на: 01 Март 2018 - 11:34
 • Документация
 • Обявление в АОП - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 12:44
 • Поръчка - спецификация - Публикувано на: 08 Февруари 2018 - 12:44
 • Вътрешен номер в системата: 9

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2016-0004

  Началната дата: 11.10.2016 07:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Ремонт, реконструкция, обновяване на стационарните отделения на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория”

   

  В изпълнение на поетите ангажименти по Договор РД-13-138/14.09.2015г. с Министерството на здравеопазването е наложително да бъдат извършени дейности: „Ремонт, реконструкция, обновяване на стационарните отделения на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория”. Подробно описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани е посочено в техническата спецификация по поръчката, неразделна част от Документацията за участие. Дейностите по настоящата обществена поръчка, следва да бъдат изпълнени при стриктно съобразяване с техническата спецификация. Съгласно Чл. 137, ал.1, т.4, б. „д“ от ЗУТ строежът е от четвърта категория. За обекта има издадено Разрешение за строеж № 473/13.11.2012 г. на главния архитект на община Велико Търново, в сила от 10.12.2012 г. Одобрения и съгласуван инвестиционен проект по всички части е неразделна част от настоящата документация.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Обявление - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - пожароизвестяване - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - видеонаблюдение - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - ВиК - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - архитектурен план - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - конструктивен план - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - електро - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Технически проекти - електро - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Схеми на дограмата - Публикувано на: 24 Октомври 2016
 • Разяснения по документацията - Публикувано на: 24 Октомври 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Обява за ценово отваряне - Публикувано на: 23 Ноември 2016
 • Протоколи
 • Протокол No 1 - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Протокол No 2 - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Протокол No 3 - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 30 Ноември 2016
 • Решение за промяна - Публикувано на: 13 Януари 2017
 • Договор за изпълнение - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата: 8

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2016-0003

  Началната дата: 11.10.2016 07:00

  Вид на поръчката: Публично състезание

  АОП линк


  Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория”

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор със Софарма Трейдинг - Публикувано на: 01 Февруари 2017
 • Договор с Хелмед България ЕООД - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Договор с Търговска лига - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Договор с Медофарма ЕООД - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Договор с Агарта - ЦМ ЕООД - Публикувано на: 16 Февруари 2017
 • Договор с Фьоникс Фарма - Публикувано на: 01 Март 2017
 • Договор с Истлинк - Публикувано на: 01 Март 2017
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Обявление - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Документация - Публикувано на: 11 Октомври 2016
 • Разяснение по документация - Публикувано на: 17 Октомври 2016
 • Разяснение по документация 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2016
 • Покана за ценово отваряне
 • Покана за ценово отваряне - Публикувано на: 28 Ноември 2016
 • Покана за публичен жребии - Публикувано на: 23 Декември 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Протокол на комисията No 1 - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Протокол на комисията No 2 - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Протокол на комисията No 3 - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Предлагани ценови параметри - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 29 Декември 2016
 • Решения за прекратяване
 • Решение - Публикувано на: 24 Януари 2017
 • Вътрешен номер в системата: 2

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2016-0002

  Началната дата: 21.01.2016 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  В изпълнение на поетите ангажименти по Договор РД-13-138/14.09.2015г. с Министерството на здравеопазването е наложително да бъдат извършени дейности: „Ремонт, реконструкция, обновяване на стационарните отделения на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория”. Подробно описание на дейностите, които ще бъдат изпълнявани е посочено в техническата спецификация по поръчката, неразделна част от Документацията за участие. Дейностите по настоящата обществена поръчка, следва да бъдат изпълнени при стриктно съобразяване с техническата спецификация. Съгласно Чл. 137, ал.1, т.4, б. „д“ от ЗУТ строежът е от четвърта категория. За обекта има издадено Разрешение за строеж № 473/13.11.2012 г. на главния архитект на община Велико Търново, в сила от 10.12.2012 г. Одобрения и съгласуван инвестиционен проект по всички части е неразделна част от настоящата документация

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Обявление - Публикувано на: 21 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата: 3

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2016-0001

  Началната дата: 20.01.2016 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на Дизелово гориво за отопление на Държавна психиатрична болница с. Церова Кория.

  Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Борсов договор - Публикувано на: 04 Февруари 2016
 • Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Януари 2016
 • Приключване и прекратяване
 • Информация за приключил договор с ЕТ ИНТЕР ПЕТРОЛ - ХАСАН ЧЪРАК - Публикувано на: 15 Март 2018 - 10:58
 • Вътрешен номер в системата: 7

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2014-0003

  Началната дата: 06.11.2014 07:00

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Документация за участие - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Заповед - Публикувано на: 26 Ноември 2014
 • Заповед за откриване - Публикувано на: 06 Ноември 2014
 • Доклад на комисията - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Решения за промяна
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 26 Ноември 2014
 • Протоколи
 • Протокол на комисията - Публикувано на: 24 Ноември 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за избор на изпълнител - Публикувано на: 26 Ноември 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор със "Софарма Трейдинг" АД - Публикувано на: 12 Декември 2014
 • Договор със Софарма Трейдинг АД - Публикувано на: 12 Декември 2014
 • Плащания
 • Плащане на "Софарма Трейдинг" АД - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на "Софарма Трейдинг" АД - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Плащане на "Софарма Трейдинг" АД - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 6

  Уникален номер в регистъра на АОП: 01056-2014-0002

  Началната дата: 20.06.2014 07:00

  Вид на поръчката: Открита процедура

  АОП линк


  Доставка на медикаменти за нуждите на Държавна психиатрична болница с. Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки следнаправени от възложителя заявки по обособени позиции.

  Документация
 • Решение - Публикувано на: 20 Юни 2014
 • Обявление - Публикувано на: 20 Юни 2014
 • Документация - Публикувано на: 20 Юни 2014
 • Разяснение по документацията
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 02 Септември 2014
 • Решение за прекратяване - Публикувано на: 02 Септември 2014
 • Протоколи
 • Протокол Комисия - Публикувано на: 13 Август 2014
 • Протокол Комисия - Публикувано на: 15 Август 2014
 • Протокол Комисия - Публикувано на: 27 Август 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед - класиране - Публикувано на: 02 Септември 2014
 • Заповед - комисия - Публикувано на: 13 Август 2014
 • Договори и споразумения по ОП
 • Информация за сключен договор с МС ФАРМА" АД - Публикувано на: 18 Септември 2014
 • Информация за сключен договор с "Ей енд Ди Фарма България - Публикувано на: 30 Септември 2014
 • Информация за сключен договор с Търговска лига - Публикувано на: 06 Октомври 2014
 • Информация за сключен договор с "Фьоникс Фарма - Публикувано на: 03 Октомври 2014
 • Договор с МС Фарма - Публикувано на: 18 Септември 2014
 • Договор с Фьоникс - Публикувано на: 03 Октомври 2014
 • Договор с Търговска Лига - Публикувано на: 06 Октомври 2014
 • Договор с Ей енд Ди Фарма България - Публикувано на: 30 Септември 2014
 • Плащания
 • Плащане на "Ей енд Ди Фарма България" - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на Търговска лига - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане на "Фьоникс Фарма" - Публикувано на: 05 Май 2016
 • Плащане МС Фарма - Публикувано на: 20 Юни 2016
 • Плащане МС Фарма - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане на "Фьоникс Фарма" - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Плащане на Търговска лига - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Вътрешен номер в системата: 4

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 20.02.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ с. Церова кория по обособени позиции.

  Вътрешен номер в системата: 5

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 26.01.2015 07:00

  Вид на поръчката: Публична покана


  Извършване на специализиран автобусен превозна служители на ДПБ с. Церова кория в периода 2015 г.-2017 г. по утвърдено маршрутно разписание от гр. Велико Търново до с. Церова кория и обратно".

  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 06 Април 2015
 • Документация
 • Заповед за откриване на процедурата - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Документация за участие - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Решение - Публикувано на: 26 Януари 2015
 • Плащания
 • Плащане - Публикувано на: 21 Юни 2016
 • Плащане - Публикувано на: 06 Юли 2016
 • Решения за избор на изпълнител
 • Заповед за утвърждаване на изпълнител - Публикувано на: 09 Февруари 2015
 • Протокол на комисията за избор на изпълнител - Публикувано на: 09 Февруари 2015